انیمیشن زیبا و دیدنی پهلوانان این قسمت نمایش مارگیری .