کلیپی از سخنرانی عبدالملک حوثی رهبر جنبش انصارالله یمن