می‌خوانیم یک صدا از تو ای ایران!/ ایران جاویدان! ایران ایران/ گل‌های ایرانیم، خوشحال و شادیم/ از غم‌ها آزادیم/ با شور و با شادی از مهر تو می‌خوانیم/ دوستت داریم، ای ایران! غنچه‌های خندانیم/ با همدلی با کوشش می‌سازیمت، ای میهن!/ پُل می‌زنیم از امروز به فرداهای روشن ... سرود زیبای ایران جاویدان .