آلودگی ها از خطرناک ترین تهدیدکننده های جان انسان ها به شمار می رود . آلودگی آب، آلودگی هوا ،آلودگی صوتی، آلودگی ناشی از زباله ها و تمیز نبودن محیط زندگی از نظر بهداشتی به سلامت انسانها و حتی حیوانات آسیب های جدی وارد می کند. امروزه آلودگی هوا به معضلی جهانی تبدیل شده که سلامت انسان ها را در سرتاسر جهان به شدت تهدید می‌کند. در این ویدئو آلوده‌ترین شهرهای جهان را به شما معرفی می‌کنیم.