آموزش دوخت پاپوش نمدی توسط خانم افضلی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه باران