فیلم آزار یک کودک مسلمان میانماری با شوکر توسط بودایی های میانمار سکوت مدعیان حقوق بشر ' اروپا و آمریکا ' در چند ماه اخیر بودایی های میانمار اقدام به کشتار وسیع مسلمانان این کشور در سکوت خبری نموده اند.