پیشرفت علم و تکنولوژی همواره کمک زیادی به انسان می کند و روند کار را سریعتر انجام میدهند ولی در نقطه مقابل این پیشرفت ها نیروی انسانی را کمتر کرده و تعدادی بیکار خواهند شد در این ویدیو به 7 نمونه از این تکنولوژی ها که باعث بیکاری تعدادی از نیرو های انسانی شده اند می پردازیم