بخشی از خطبه نماز جمعه ایت الله هاشمی پس از اتفاقات 18 تیر ۷۸