شال آشپز مصری که درحال شرح دستور غذایی خود به بینندگان بود، ناگهان توسط شعله گاز آتش گرفته و برنامه زنده تلویزیونی را خراب کرد.