فیلمی از لحظه به درک واصل شدن خلیفه جنایتکار داعش را مشاهده می‌کنید.