گرون ترین تفریحی که داشتی چی بوده؟ چقدر هزینه داشته؟ ارزون ترینش چی؟ کدوم یکیش بیشتر خوش گذشته؟ خرج کردن چقدر اثر داره توی خوش گذروندن؟ واقعا به این موضوع فکر کردی؟ ببینیم نظر مردم چیه