قبیلۀ ثروتمندِ "باتخینی جاود" هر ساله در شهر حیدرآباد هند، برنامه ای خیریه برای واکسینه کردن مردم در برابر آسم برگزار می کند که از نظر علمی، هنوز توجیهی برای آن یافت نشده است و راز آن را تنها اعضای این قبیله می دانند.قبیله باتخینی جاود می گوید که نسخه این درمانِ عجیب را از قرن ها پیش از اجداد خود به ارث برده و متعهد شده است که آن را به صورت مجانی در اختیار مردم بگذارد.