مهر/ زنبور درحال بیرون کشیدن میخ از دیوار برای وارد شدن به آن