آیا بی میلی جنسی بعد از ترک شیشه به وجود می آید؟ پاسخ به این پرسش در توضیحات دکتر رضا دانشمند روانپزشک در برنامه حریم مهرورزی شبکه آموزش سیما .