گفتگویی متفاوت و جذاب با سر کار خانم «الهام حیدری» همسر شهید حسن طهرانی مقدم در برنامه نیمه پنهان ماه