انیمیشن دیدنی سیا ساکتی، تصادفات در فاصله سی کیلومتری شهرهای مقصد .