آن نازنین نگار که چون دلبری کند| ما را به یک اشاره به خود رهبری کند| موسی روزگاری و عیسی هر زمان| پیش تو کیست داعی پیغمبری کند ... شعرخوانی آقای احمد اخلاق از هندوستان در محضر مقام معظم رهبری .