غرق در گناهانم هستم خداوندا مرا ببخش.....ای بلند مرتبه و ای جلیل به بنده ی ذلیلت رحم کن...مناجات زیبا به زبان عربی