استاد مهدی دانشمند: چرا همه ى مسئولیت هاى نظام به عهده ى یک سرى آدم هاى خاصه؟ همه ى تهدیدهاشونُ عملى کردن، ممنوع التصویرم کردن، تنها روحانى خانواده ام هستم.