آموزش رومیزی مربع توسط خانم کریم زاده در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان