آموزش یک مدل مانتوی تابستانی با حضور خانم زادحیدر در بخش هنری برنامه عصر از شبکه دو