خدایا به سوی تو آمده ام و به تو پناه می برم....با گناهانم آمده ام و از خودم به سوی تو فرار کرده ام...مناجات زیبای عربی کهف الرجاء با صدای حمزه ملا علی