آموزش ساخت انگشتر توسط خانم حسنی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه باران