آموزش دوخت شلوار راسته کمر کش توسط خانم توحیدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه باران