آموزش عروسک سازی توسط خانم خوش منش در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک