کلیپی از بیانات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال .