یکی از کارگران معدن آزادشهر: ایمنی کجا بود؟/ اینجا اگر ایمنی داشت که این اتفاق ها نمی‌افتاد/ فقط به فکر پول خودشان هستند.