انیمیشن دیدنی مهربانان داستانی از زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام .