دفاع شخصی بر اساس ضربه به 36 نقطه از نقاط حساس بدن .