اولین فیلم منتشر شده از شکاف عظیم ایجاد شده در بیابان های فریمان در اثر زلزله ۶.۱ ریشتری روز گذشته