یک جوان که از درد دل هایش برای یک امر مهم میگوید...