آموزش دفاع در مقابل حمله با چوب دستی توسط استاد سعید غفاری .