خوانندگی «مهدی طارمی» در کنسرت گروه «لیان» را در این ویدئو مشاهده کنید.