سرمایه لازم جهت تولید نهال میوه 40 میلیون تومان و درآمد ماهیانه تا 2 میلیون تومان برنامه از کجا شروع کنیم کاری از گروه اقتصاد شبکه یک سیماست که با هدف ترویج کارآفرینی در شهرهای کوچک و روستاها ساخته شده است. کلیت این برنامه آموزش راههای شروع کار اقتصادی به جوانان و نوجوانان مستعدی است که با سرمایه بسیار کم می خواهند وارد بازار کار شوند.