واقعا یوم الله بود طوری که دنیا را تکان داد...........