تغییر باورها و نگرش های مذهبی توده های مردم به صورت تدریجی.. تا دو سال پیش در ایام محرم، مشکی می پوشید، اما حالا می گوید دعوای ۱۴۰۰ سال پیش دو امیرزاده عرب به ما چه ربطی دارد؟! می خواهند «اصول» را از ما بگیرند..