آموزش نگهداری از گیاهان آپارتمانی، گیاه کاکتوس توسط خانم مهدی نژاد در برنامه ائویمیز از شبکه ارومیه (آذربایجان غربی)