سوال یکی از بینندگان صدای آمریکا که به مذاق مجری برنامه خوش نیامد!