آموزش بافت رومیزی توسط خانم احمدی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف از شبکه سمنان