آموزش نگهداری از گیاهان آپارتمانی گیاه دیفن باخیا یا سم برگ توسط آقای مهندس باغبان در برنامه خانه مهر از شبکه باران