مصاحبه متفاوت از بی‌بی‌سی‌فارسی درمورد دخالت در انتخابات.