آیا می دانید استفاده از خرما به جای قند می تواند از اضافه وزن و چاقی جلوگیری کند؟