انیمیشنی جالب در مورد حفاظت از تنوع زیست گیاهی و جانوری شهر تهران در مناطق تفرجگاهی و کوهستانی .