بی‌بی‌سی‌فارسی که معتقد است نباید درمقابل آمریکا مقاومت کرد.