ای داد بی داد از غصه فریاد / آتیش گرفتن رو مادر افتاد/ از داغ مسمار از ضرب دیوار/ یاس نبی در پشت در گشته گرفتار ... سینه زنی واحد با نوای نریمان پناهی فاطمیه 1394