باشگاه خبرنگاران/ آثار باستانی مربوط به دوره ساسانیان در کوهدشت استان لرستان کشف شد.