آموزش بافت یقه گرد توسط خانم زاکانی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین