در این مستند به بررسی احتمال بروز زلزله در تهران و فجایع بعد از آن پرداخته می شود.