واکنش مردم به اقدام مردی که همسر و فرزندانش را بدلیل آتش گرفتن خانه، از پنجره به بیرون پرت میکند