مجموعه انیمیشن سیا ساکتی با موضوع مهمانی شبانه کاری از موسسه انیمیشن حور